สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ลำดับที่ 10-51 ดังนี้

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

10. ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ

11. ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร

12. พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน

13. จำนวนรายและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์

 

ทรัพยากรแร่

14. มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่

15. จำนวนประทานบัตรแร่

 

ทรัพยากรพลังงาน

16. ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น

17. สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น

18.ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น

19. ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

20. ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน

21. การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

22. ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

23. ค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

 

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

24. จำนวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้

25. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค

26. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

27. จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน

28. สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้

29. สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภูมิภาค

30. สถิติคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า

 

ทรัพยากรน้ำ

31. ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ

32. ปริมาณน้ำท่าจำแนกตามภูมิภาค

33. ปริมาณน้ำกักเก็บ

34. จำนวนสถานีและบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล

35. ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศต่อปี

36. การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง

37. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตและปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั่วประเทศ

38. พื้นที่วิกฤตอุทกภัยและภัยแล้ง

39. มูลค่าและความเสียหายจากอุทกภัย

40. มูลค่าและความเสียหายจากภัยแล้ง

 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

41. ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง

42. การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และปริมาณการลงแรงประมง

43. ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม จำแนกตามวิธีทำการประมง

44. พื้นที่ป่าชายเลน

45. พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล

46. พื้นที่และสถานภาพแนวปะการัง

47. พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด

48. จำนวนสัตว์ทะเลหายาก

49. จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

50. จำนวนพรรณพืชและสถานภาพชนิดพันธุ์พืช

51. จำนวนชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม